ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιο τα παρακάτω αποσπάσματα:

Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi.

Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentern meam conformabam. Sic enim -laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo- me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.

Α.

Αναζήτησε τα ίχνη του, σε παρακαλώ, και με τη  μεγαλύτερη φροντίδα ή στείλε τον στη Ρώμη ή επιστρέφοντας από την Έφεσο φέρε (τον) μαζί σου. Μην κοιτάξεις πόσης αξίας είναι ο άνθρωπος. Γιατί είναι μικρής αξίας όποιος είναι τόσο τιποτένιος. Αλλά εξαιτίας της ελεεινής πράξης και του θράσους του δούλου, ο Αίσωπος οργίστηκε τόσο πολύ, ώστε τίποτα να μην είναι πιο ευχάριστο  σ ΄ αυτόν από την επανάκτηση του δραπέτη.

Αυτές εγώ πάντα έβαζα ως παράδειγμα μπροστά μου επιθυμώντας σωστά να διοικήσω και να διαχειριστώ την πολιτεία. Διέπλαθα την ψυχή μου και το νου μου, με το να λατρεύω και να σκέφτομαι τους έξοχους ανθρώπους .Γιατί έτσι -με το να επιδιώκω δηλαδή μόνο τον έπαινο και την τιμή ,με το να θεωρώ ότι είναι μικρής αξίας όλα τα βάσανα  του σώματος και όλοι οι κίνδυνοι του θανάτου -μπόρεσα να ριχτώ σε τόσους μεγάλους αγώνες για τη σωτηρία μας.

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούναι για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

summa: superiore

parvi:     minime

preti:     pretium

scelus:    scelera

tanto dolore: tantus dolor

nihil: nula re

ei: earum

gratius: gratiores

quas: cui

bene: meliora

rem: re

mentem: mentium

omnes: omni

cruciatus: cruciatu

B1.Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις:

investiga: investigato

mitte : misistis

rediens: redeunt

deduc: deduxerit

noli: non vis

sit: essemus

adfectus est: adficeris-re

possit: potuisse

gerendo: gererentur

administrandi: administravisses

colendo: cultu

proponebam: proposuissent

conformabam: conformatum iri

expetendo: expetivero

obicere: obiectura

Γ1α tu hominem investiga: Να δηλωθεί η απαγόρευση με τους δυο τρόπους:

noli  hominem investigare

ne  hominem investigaveris

Γ1β rediens: να μετατρέψετε τη μετοχή στην αντίστοιχη πρόταση ώστε να εκφράζει το σύγχρονο σε σχέση με το ρήμα της πρότασης στην οποία ανήκει:

dum redis

Γ1γ Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις λέξεις:

Epheso: απρόθετη αφαιρετική της απομάκρυνσης προσδιορίζει  το rediens

tecum :εμπρόθετος της συνοδείας προσδιορίζει το deduc

nihili: γενική αξίας στο tam

dolore: αφαιρετική οργανική του μέσου στο adfectus est

nihili: γενική της αξίας στο tam

dolore: αφαιρετική οργανική του μέσου στο adfectus est

cupidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ego

gerendi: γενική του γερουνδίου ως συμπλήρωμα Γενική αντικειμενική

tot: επιθετικός προσδιορισμός στο dimicationes

mortis: γενική επεξηγηματική στο pericula

me:  αντικείμενο στο obicere

Γ2α. Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης,να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της,να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία,να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία,να δικαιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς.

δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση που εισάγεται με το ut nihil και είναι αποφατική,στην κύρια πρόταση υπάρχει το tantus.Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος στο ρήμα της κύριας πρότασης με ρήμα το adfectus est .Eκφέρεται με υποτακτική και ειδικότερα υποτακτική ενεστώτα possit γιατί το αποτέλεσμα στα Λατινικά θεωρείται μια υποκειμενική κατάσταση.Ειδικότερα με υποτακτική ενεστώτα γιατί δηλώνει το σύγχρονο και εξαρτάται από αρκτικό χρόνο adfectus est.

β. Cogitando homines excellentes: Να γίνει η γερουνδιακή έλξη και να δηλωθεί αν είναι υποχρεωτική

cogitandis hominibus excellentibus

γ. Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο  με εξάρτηση από το Caesar dicit:

Cicero dicit quas se cupidum bene gerendi et administrandi rem publicam,semper sibi proponere

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>